UDVIKLINGSPLAN

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Udviklingsplaner for Indslev sogn

UDVIKLINGSPLAN 2014 FOR INDSLEV SOGN

Se udvikling plan for 2014 her.....

(N.B. vedrørende Indslev Jagtforening. Der er ikke nedlagt, som der står i udviklingsplanen. Dette er en fejl)

--------------------------------------------------------------


”SYNSPUNKT” - skrevet af: Hans Berthel Jespersen (Fyens Stifttidende den 17. oktober 2013 )

Formand for Indslev Sogns lokaludvalg


DET DYNAMISKE LANDDISTRIKT

Indrømmet. Geografien og infrastrukturen er med os i Indslev sogn og nærmeste omegn. Placeret opad afkørsel 56 på E 20 ( den vestfynske motorvej) og med nærhed til Ejby station som fødestation til kommende el-tog-system, kan vi ikke få bedre adgang til omverdenen rent trafikalt. Langt de fleste husstande er opkoblet på fibernettet og er dermed på it-kommunikations-motorvejen ud i det globale.-  Det er ret gode basis-betingelser for et landdistrikt i udkants-danmark.


Fødevarer og vedvarende energi

To danske styrkepositioner i fremtiden med en stigende efterspørgsel fra voksende middelklasser rundt i verden betyder et vækstpotientiale for vores område. Landbruget får bedre produktionsvilkår økonomisk/miljømæssigt med et påtænkt biogasanlæg, placeret ved naturgasledning, så den raffinerede biogas kan indsprøjtes i naturgasnettet. Gylle og dybstrøelse bliver værdifulde råvarer for gasanlægget, så det miljømæssigt og økonomisk bliver til gensidig fordel. Derfor kan vort landdistrikt udvikle sig til et stærkt landbrugsområde. – I disse måneder bundfælder der sig i det officielle Danmark en erkendelse af det potentiale, som det danske landbrug indeholder for vækst og beskæftigelse. De 150.000 mennesker, som landbrugssektoren består af, udgør verdens 3. største erhvervsklynge, som regeringens landbrugskommision vurderer til at kunne vækste betydeligt.-Det fremtidsperspektiv skal vores landdistrikt selvfølgelig være en del af.


Allerede nu leverer Indslev sogns 6 vindmøller grøn co2- neutral energi til omverdenen, idet el-produktionen langt overstiger eget forbrug. Desuden er Middelfart kommunes fremtidige vindmølleplan placeret i sognet, så det som det nu drejer sig om, er at udnytte det til sognets og områdets fordel, så økonomiske fordele og evt. ulemper følges ad, sådan at både de enkelte beboere som lokalsamfundet høster betydelige økonomiske gevinster til gengæld.


Vort landdistrikt har også en betydelig minkskind-produktion, som slæber værdifuld valuta til landet, ligesom øvrige lokale virksomheder trives i vort lokalsamfund.


Attraktiv boplads i et aktivt lokalsamfund

Med vel overstået høring af kommuneplan nærmer tidspunktet sig, hvor vi kan udbyde ”Silicon Hill” udstykningen til bebyggelse. 14 attraktivt beliggende ”udsigtsgrunde med landskabspanorama”. Med højhastigheds-fibernet , symmestrisk op til 10/10 Gbit/s, vil vi fokusere på at etablere en IT-Iværksætter-enklave, med beliggenhed i 20 min. pendler-afstand til Campus-Odense og i øvrigt i pendler-afstand til over 400.000 arbejdspladser.


Vi har mange projekter på bedding til udvikling af lokalsamfundet, med udvikling af landsbyfællesskabet med forsamlingshus-miljøet som omdrejningspunkt.


Finanssektoren vil elske os.

Bank og realkredit vil fryde sig over et dynamisk landdistrikt, med plusord som vækst i produktion og beskæftigelse, innovation i IT – branchen, nybyggeri og dermed vækst i befolkningstal – for det vil betyde god pantsikkerhed i områdets huse, så folk igen kan købe og sælge, bygge til og bygge nyt på mere normale præmisser.


Kommuneplan 2013 – 2025, som netop har været i høring, danner de lovmæssige rammer, denne kronik italesætter fremtids-perspektivet, mange gode konstruktive kræfter skal være med til at bære udviklingen, stærke iværksætter-viljer vil skabe og forme fremtiden.


--------------------------------------------------------------


Aktuelle projekter


Fremtids- og udviklingsplan for Indslev Sogn (II) - videreførelse af plan I fra nov. 2007.


Indslev sogn, der består af landsbyklyngen Indslev, Vejrup, Indslev Tårup, Bubbel og Gremmeløkke,placeret i det åbne land med spredt bebyggelse, vil være en aktiv medspiller i fremtidens landsby-miljøer i Middelfart Kommune.


Under overskriften


                    DET GODE LIV PÅ LANDET – DET GODE LANDSBYLIV

vil vi udvikle landsbysamfundets kvaliteter og bevidstgøre nuværende og kommende beboere om de muligheder, som landsbylivet er -  for at leve et godt liv.


Landsbyens styrkeposition er at gøre det muligt at leve og bo i et miljø, der kendetegnes ved ro og overskuelighed, en følelse af frihed ud til det åbne land i pagt med naturen.


Børnefamilien får her mulighed for at give børnene en barndom, der giver børn et tilhørsforhold, som skaber grundlaget for en stærk identitetsfølelse. Det får børnene glæde af, når de som unge og voksne skal klare sig i den globale verden.


Vores klynge af landsbyer vil gerne være en attraktiv del af Middelfart Kommunes bosætningsmønster – det helt rigtige tilbud til de familier, der sætter pris på landsbylivets kvaliteter.


Vi ønsker at sætte fokus på bl.a. følgende temaer:


IT-OPKOBLING – brug af internettet.

Som et resultat af plan I fra nov. 07 fik vi i et godt samarbejde med Energi Fyn etableret fibernet i sognet, med en meget høj tilslutningsgrad, idet ¾ af husstandene nu er koblet op på it-motorvejen. Da de resterende husstande i stor stil sikkert bruger alternativ adgang til internettet, er Indslev sogn helt i front med den nye informationteknologi.


Fibernettet giver forsamlingshuset mulighed for at tilbyde brugere af huset internetadgang, ligesom det giver mulighed for fælles storskæmsoplevelser, og forsamlingshuset kan genoprettes som valgsted, når vi vinder forståelse herfor hos politikerne.


Udover fin kvalitet i telefoni og tv-dækning, giver fibernet-adgang til internettet den kapacitet man har brug for til alle formål, både i hjemmet og i erhvervslivet. Det understøtter sognets geografiske placering ( ved afkørsel 56 på E20) som et oplagt pendler-bosted i kombination med hjemmearbejdspladser, ligesom det kan hjælpe iværksættere med at få succes med virketrangen.


For fremtidens ældre, der er fortrolige med den nye teknik, vil det blive nemmere at fastholde sin bopæl i det miljø, hvor man måske har boet i mange år. Indkøb af dagligvarer, kontakt med myndigheder, biblioteks-service o. l. vil kunne klares over nettet.


Beboerdemokratiet vil kunne vitaliseres – f,eks. ved hjælp af hjemmeside og e-mail kontakt.


Bosætning – nybyggeri – salg af byggegrunde.


Vi ønsker, at Indslev sogn bliver et sogn i udvikling i stedet for afvikling. Derfor ønsker vi nybyggeri i vort lokalsamfund.


Et til to nye huse om året - det er målsætningen.


Indslev Lokaludvalg ønsker et aktivt samspil med Middelfart Kommune om at formidle kontakt mellem køber og sælger af byggegrunde , ligesom sognets beboere kan virke som anbefalere til deres netværk om at interessere sig for at bygge og bo i vort lokalsamfund.


Vi ser muligheder for at pege på en vifte af grundtyper: Alm. landsbygrunde, jordbrugsparcellerog flotte udsigtsgrunde.


Samfundsinvesteringer – puljer og fonde.

I de kommende år vil der være stor samfundsmæssig interesse i at investere i klima- energi- og naturprojekter – både fra private fonde og offentlige puljer, såvel EU-, stats- og kommunale midler.


Det vil være en stor opgave for Indslev Lokaludvalg, i tæt dialog med den kommunale forvaltning,


at få tilgodeset Indslev sogn i de muligheder, det indeholder og helst på forkant af udviklingen.


Energi

I de nuværende boliger er der hos mange sikkert mulighed for energi-besparelser på en bæredygtig måde, altså hvor besparelsen tjener sig selv ind på få år. Der er nogle muligheder for, at et lokalsamfund ved et samlet projekt kan opsamle nogle stordriftsfordele (rabatter) og det naturligvis på helt frivillig basis for den enkelte husejer.


Klima

Ekstrem-regn er jo et nyt ord vi skal forholde sig til – hvordan afleder vi vandet i Indslev Sogn? Hvordan har vore vandløb det? Både de åbne og de rørlagte?


Naturgenopretning

Naturen er jo en af landsbysamfundets kvaliteter – den skal vi værne om og  om muligt forbedre, til glæde både for os selv og for de, der besøger sognet.


Stisystemer giver bedre adgang til at få glæde af naturen, ligesom private lodsejere kan opgradere vådområder –våde huller – til glæde også for jagt og fiskeri. Naturplaner – både for den enkelte grundejer og i fællesskabet søges gennemført.


Mulighederne skal afsøges – den enkelte afgør selv interessen.


Erhvervsudvikling

Rummelighed i administration af erhvervstilladelser.

Vi ønsker mulighed for en for området passende erhvervsudvikling. Hjemmearbejdspladser –

småerhverv – liberale erhverv – erhverv i eksisterende byggeri og i nybyggeri.


Det er vigtigt at bakke op om iværksætteri, og at iværksættere ikke på forhånd afskrækkes fra at udvikle skabertrangen i landsbyerne.


Vi ønsker at støtte udvikling af erhverv, både landbrug, industri, håndværk og handel i det åbne land, herunder også ”bed&breakfast”, gårdbutikker og garagehandel.


Et aktivt erhvervsliv tegner billedet af et samfund i udvikling.


Trafiksikkerhed – cykelstier og kollektiv trafik.

Stisystemer i naturen skal ses i sammenhæng med cykelstier med trafiksikkerhed som hovedformål.


Sognets børn bør kunne cykle sikkert og trygt til skole, ligesom alle cyklister bør sikres i trafikken. Vi har øje på brug at ”fartfælde” regulering af hastigheden på Bubbelvej.


Indslev sogn kommer jo i den grad i berøring med evt. gener fra motorvejsudbygningen, hvor den bedste teknik må tages i anvendelse for at reducere støj og andre ulemper.


Kollektiv trafik og trafiksikkerhed er i høj grad nogle af de ”landdistriktsemner”, hvor samarbejde med de øvrige lokaludvalg er aktuelle.


Forenings- og kulturlivet

Indslev Lokaludvalg, som selv er en del af frivillighedskulturen, vil gøre sit til at støtte og opmuntre til udvikling af sognefællesskabet. Det er en vigtig bestanddel af en positiv udvikling af lokalsamfundet.


Kirke og forsamlingshus er, hver på sit niveau, to flotte bygningsværker, som historien har overleveret til os at tage vare på.


Indslev Tårup Forsamlingshus.

Huset er et velbygget og smukt forsamlingshus, fyldt med mange aktiviteter året rundt. Husets udendørsfaciliteter bliver opgraderet i 2010, således at det fremstår som attraktivt samlingssted for familier, der sætter hinanden stævne omkring leg og sport og motion samt hygge omkring bålhyttens ildsted


Projekt ”Familietræf” er i høj grad et fællesskabsprojekt til udvikling af ”kom hinanden ved”- følelsen i sognet.


Indslev Kirke.

Indslev kirke deler skæbne med de fleste andre folkekirker i Danmark. Kirkegængerne fylder ikke helt kirken hver søndag. Men de fleste har det nok sådan, at det er godt den er der, ved familiebegivenheder og ved årets højtider. Der gøres et stort frivilligt arbejde for børn og gamle, ligesom en nyindrettet Cafedral i kirkerummet styrker det sociale samvær  i kirken.


Kirken er vejkirke, som indebærer at folk der kommer forbi kan komme ind, bl.a. for at studere kalkmaleriet i kirkerummet.


Når kirken i løbet af 2010 bliver nykalket, fremstår den som et imponerende vartegn for Indslev sogn.


Denne udviklingsplan er til stadighed under udvikling i forhold til tendenser i tiden – derfor kom med forslag, kommentarer og konstruktive ideer.


Indslev Lokaludvalg   

marts 2010.               


Hans Berthel Jespersen – Inge Kastrup – Jan Jespersen – Flemming Mouritsen – Kim R. Nielsen