HØRINGSSVAR

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Høringssvar

Vejdirektoratet

Vejplan- og Miljøafdelingen

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

”Vestfyn”

Høringssvar – ny jernbane på Vestfyn.

Indslev sogn er det vestfynske landsbysamfund i Middelfart Kommune, der påvirkes relativt allermest, uanset hvilken linjeføring der bliver vedtaget.

Indslev Lokaludvalg anbefaler den sydlige linjeføring.

Begrundelse:

Den sydlige linjeføring er den mest skånsomme for kirkemiljøet ved Indslev Kirke samt for Indslev Landsby, bl.a. fordi ingen boligejendomme skal eksproprieres.

Naturgasledningen kan forblive hvor den er.

Det sidste betyder bl.a. at syd-løsningen er den billigste at gennemføre.

Syd løsningen er 420 mill. kr. billigere end nordløsningen – dvs. at der her er anvist penge til de første 4 km af udvidelsen af den vestfynske motorvej, som selvfølgelig ved en samlet projektgennemførelse af togbane og motorvej vil byde gå yderligere økonomiske gevinster.

-Nordløsningen – er vi voldsomt imod.

Togbanen vil yderligere forstærke motorvejens belastning af den umiddelbare nærhed til Indslev Kirke og de nærtliggende boliger. De kirkelige handlinger er i forvejen udsat for nærhedsgener fra motorvejen. Yderlig belastning med nærhedsgener fra tog der passerer med 250 km/t på en togbane der placeres mellem kirke og motorvej, det vil være ret så grænseoverskridende.

Ved nordløsningen skal naturgasledningen flyttes fra nær motorvejen til nord om Indslev Kirke.

Det betyder, at hele Indslev sogn skal gennemgraves fra øst til vest- og vil fuldende billedet af et lille landsogn, der bliver lemlæstet af et infrastruktur projekt, som vi egentlig gerne ville byde velkomment, da vi nok kan se nogle fremtidige udviklingsmuligheder for de vestfynske lokalsamfund langs den vestfynske trafikkorridor, samtidigt med at Danmark bindes sammen med moderne, effektiv, miljørigtig kollektiv trafik.

Det er simpelthen så påkrævet, at der udvises det nødvendige menneskelige hensyn, og når det så samtidigt kan betale sig!!

6.sept, 2016

Indslev Lokaludvalg

Hans Berthel Jespersen (formand)------------------------------------------------------------------


Middelfart Kommunes stiplan - høringssvar fra lokaludvalgene for Brenderup og Indslev

Først en stor anerkendelse til kommunen for at have udarbejdet en stiplan, som giver overblik over eksisterende stier og kortlægger behovet for yderligere stiforbindelser. - Tak for det!

Dernæst vil vi gerne slå et slag for, at cykelstien Brenderup-Bubbel-rundkørslen (T25) bliver prioriteret højt. Vi har noteret os, at den i forslag til stiplan er placeret langt nede på prioriterings¬listen. Af prioriteringen fremgår det, at "Det kunne overvejes at etablere stien mellem Bubbel og Brenderup tidligere, men det vurderes, at der er et forholdsvis lille antal potentielle brugere i forhold til udgiften." Vi forstår, at udgiften til denne cykelsti er forholdsvis stor. Men at det potentielle antal brugere skulle være lille, kan vi ikke tilslutte os. Cykelstien vil forbinde Bubbel, Vejrup og Køstrup, hvor der er mange skolesøgende børn, med Brenderup. Og cykelstien vil, når den føres igennem til rundkørslen ved Bubbel, forbinde Brenderup med kommunens overordnede cykelstinet. Og Brenderup er nu det største boligområde uden forbindelse til cykelstinettet. Så det potentielle antal brugere kan ikke siges at være lille. Derudover vil der kunne forventes en positiv synergieffekt på Bubbel/Indslev-Tårups attraktion som bosætningsområde for de eftertragtede børnefamilier på henholdsvis Bues Gydes og Æblegydens udstykninger af byggegrunde.

Det er fornuftigt nok at afvente motorvejsudvidelsen, før man går i gang med cykelsti fra Bubbel-rundkørslen til Ejby (T27). Men når den bliver etableret vil det potentielle antal brugere af cykelstien fra Brenderup til Bubbel stige yderligere.

Så det er bare med at komme i gang med en etapevis etablering af cykelsti fra Brenderup til Bubbel - og til sin tid videre til Ejby. Når cykelstien etableres i etaper, er udgiften til delprojekterne også mere overkommelig. Og det vil vi gerne støtte op om.

Vi har nogle konkrete forslag/ønsker til udformning af cykelstien. Et helleanlæg ved krydset Bubbelvej-Køstrupvej/Lybækvej vil gøre det mere sikkert for skolebørn at krydse vejen. Det vil samtidig understøtte den regionale/nationale cykelrute, der følger Lybækvej/Køstrupvej. Vi vil foreslå, at vejen igennem Bubbel bliver lavet om til en 2-1-vej. Måske kan cykelbane-delen af 2-1-vejen lægges i den ene side af vejen, så cykler ikke skal krydse vejen ved skift fra dobbeltrettet cykelsti til 2-1-vejen? Indsnævring af vejbanen til et spor vil samtidig have en fartdæmpende virkning på de mange bilister, der kører for stærkt igennem Bubbel, og det vil være en dejlig sidegevinst.

Og for at understrege, at behovet for en cykelsti fra Bubbel til Brenderup er stort, vil vi minde om, at vejen er farlig skolevej, og der er ikke noget alternativ. Vejen er skolevej for børn i Køstrup, Vejrup og Bubbel. Der er nogle børn, der cykler i skole ad vejen. Men det føles ikke trygt at lade de mindre børn cykle. Og det er ærgerligt, da det er så kort en strækning, at det vil være oplagt for selv mindre børn at cykle i skole. Hvis altså sikkerheden var i orden.

Dertil kommer, at vejen Brenderup-Bubbel-Ejby er meget trafikeret, og det er jo i sig selv godt, da det er udtryk for stor aktivitet - og for et stort antal potentielle brugere af en cykelsti. Men vejen er også relativt smal i forhold til trafikmængden, og cykelbanerne langs vejen er så smalle, at de næsten ikke er der. Det er naturligvis bedre end ingenting. Det betyder dog, at det ikke er særligt trygt at cykle på strækningen - og slet ikke for børn.

Med cykelstien fra Gelsted til Ejby er Brenderup nu den største af kommunens byer, der ikke har cykelsti-forbindelse til en af kommunens centerbyer og togstation. En cykelsti fra Brenderup til Ejby vil gøre det mere attraktivt at benytte tog til og fra uddannelsessteder og arbejde. Bilen kan blive erstattet af cykel og tog. Det er godt for miljøet - og borgernes sundhed. Og det vil øge antallet af passagerer fra/til Ejby Station. Det vil være med til at fastholde Ejby Station, hvis DSB igen skulle finde på at ville nedlægge stationer ...

En cykelsti Brenderup-Bubbel-Ejby vil være et væsentligt bidrag til at binde kommunens cykelstinet sammen. Til gavn for borgerne. For borgerne i Brenderup, Køstrup, Vejrup og Bubbel som en forbindelse til skole og tog. For borgerne i Ejby som forbindelse til natur og strand ved Brenderup - og med banesti mod Bogense. Og til Harndrup med den kommende cykelsti.

Vi vil derfor opfordre til at kommunen prioriterer cykelstien Brenderup-Bubbel-Ejby højt. Og vi mener, at kommunen allerede nu bør gå i gang med at udarbejde et projekt, så det er klar, når de næste midler til cykelstier er til rådighed. Vi vil meget gerne indgå i dialog med kommunen om udformning af projektet.

Vi er friske på at se på mulighederne sammen - på stedet.

Venlig hilsen

Lokaludvalgene for Brenderup og Indslev


------------------------------------------------------------------


Høringsvar vedrørende nyt koncept for teletaxi

Trafik- og Vejafdelingen

Middelfart Kommune

Østergade 21

5580Nørre Aaby

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500

Direkte  +45 8888 4803

cvr: 29189684

Tina.Karstensen@middelfart.dk

Dato: 16. juni 2014

Sagsnr.: 2014-002166-34


Lokaludvalgene

Høring af nyt koncept for teletaxi i Middelfart Kommune


I brevet omkring høring af ny køreplan for skoleåret 2014/2015 blev det  oplyst, at Middelfart Kommune arbejdede på et nyt koncept for teletaxi i kommunen.


Økonomiudvalget har på deres møde i dag besluttet, at sende det foreslåede koncept i høring fra i dag mandag d. 16. juni til og med onsdag d. 25. juni 2014 kl. 10.00.


Det nye koncept åbner op for, at der i fremtiden kan køres inden for bestemte tidsrum, hvor der i dag kun er mulighed for at køre på bestemte tidspunkter. Ordningen giver desuden mulighed for, at der fremover kan køres i 2 zoner i områderne uden for Middelfart. Det betyder derved også, at ordningen bliver mere fleksibel.


For Middelfart området åbnes der ligeledes op for en mere fleksibel ordning, på tider, hvor der ikke køres bybus i området.


Af vedlagte oversigt kan ses, på hvilke tidspunkter der er mulighed for at benytte teletaxi, og hvorledes områderne foreslås at se ud.


Jeg skal beklage den korte høringsfrist, men grunden til den er, at Økonomiudvalget gerne vil indføre den nye ordning samtidig med, at de nye køreplaner træder i kraft fra søndag d. 9. august 2014. Det er derfor nødvendigt med en hurtig høring, så høringssvarene kan lægges frem til beslutning, inden sommerferien. Jeg håber derfor for jeres forståelse herfor.


Høringssvar bedes indsendt til tina.karstensen@middelfart.dk eller Trafik- og Vejafdelingen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby, senest onsdag d. 25. juni 2014 kl. 10.00.


Skulle der være spørgsmål til det fremsendte, kan jeg kontaktes på tlf. 88 88 48 03 eller tina.karstensen@middelfart.dk


Jeg skal endnu en gang beklage den korte høringsfrist.


Venlig hilsen


Tina Frisch Karstensen


Se nyt koncept for teletaxi her...


------------------------------------------------------------------


Høringssvar vedr. kommuneplanlægning- planstrategi 2011

 

Indslev Lokaludvalg  ønsker at udarbejde en udviklingsplan for Indslev Sogn.


I virkeligheden er det en  videreudvikling af vor udviklingsplan I fra nov.2007 og vor udviklingsplan II fra marts 2010. Se www.indslev.dk


------------------------------------------------------------------


Vi ønsker at etablere et nyt bosætningsområde på Bues Gyde med udstykning af 14 byggegrunde.


Bues Gyde er en sognevej, hvor der på de første 500 m ligger 4 gårdanlæg og 14 huse. Imellem eksisterende bebyggelse er der plads til 14 byggegrunde.


Langs sognevejen er der etableret el,vand,kloak og fibernet. Vejadgang etablerer den enkelte køber selv til sognevejen. Der er således ingen byggemodningsudgifterpåkrævet projektet.


-------------------------------------------------------------------


Konceptet for bosætningsområdet  ser  således ud:


Middelfart Kommune, den grønne vækstkommune,  er opmærksom på den nyeste trend indenfor iværksætteri – unge kreative iværksættere vil gerne i nærkontakt med natur og et aktivt lokalsamfund når de starter op med egen internet-baseret virksomhed.(læs Mandag Morgen 30.01.12)


Disse elementer indeholdes i et nyt bosætningsområde i Indslev sogn, Bues Gyde, i Middelfart Kommune.


De vigtige ingredienser:


Geografisk placering, natur og fællesskabsmiljø, bæredygtighed i forhold til klima og energi, global opkopling med højhastigheds- fiberbaseret internet.


Geografisk placering:

Området ligger 1 km fra motorvejsafkørsel 56 med 17 min. pendlerafstand til motorvejsafkørsel, der etableres ind til Campus Odense, hvor den specifikke målgruppe ( kreative, resourcestærke familier) til daglig færdes blandt 60.000 andre brugere af campusområdet, der etableres i de kommende år.


Natur og fællesskabsmiljø:

Grundene bliver højt beliggende i terrænét, hvorfor grundene benævnes som:


                                          ”Udsigtsgrunde med landskabspanorama”


I øjeblikket investeres der i mange aktiviteter i sognets forsamlingshus, som er basen for landsbyfællesskabet, som skal udvikle sig de kommende år.


Bæredygtighed i forhold til klima og energi:

Husene  skal selvfølgelig opføres  med avanceret klima og energi-status, der bruger de kendte alternativer til fossile brændsler. Regnvand opsamlel til brug ved toiletskyl/havevanding. Husene er p.g.a. terræn, sikret mod ekstremregn.


Hele klima og energi-aspektet flugter flot med Indslev sogns linie med at gøre forsamlingshuset klima- og energivenligt bl.a. med energirenovering, installation af jordvarme og suppleret med solceller.


I øvrigt kan Indslev sogn markedsføres som førende på grøn vindmølleenergi, idet sognets nuværende 6 vindmøller præsteret 3 gange sognets eget forbrug.


Global opkobling med højhastigheds fiberbaseret internet:


Fibernettet er etableret i Indslev sogn, med en meget høj tilslutningsgrad. Folk med helt eller delvis hjemmearbejdsplads udtaler begejstring for deres 100/100 Mbit. Simpelthen uundværligt.


Det samme vil målgruppen også se som basis for iværsætteri  eller bare for at kunne leve op til de krav som fremtidens arbejdsliv kræver.


--------------------------------------------------------------------


Indslev Lokaludvalg,  22.februar 2012


Hans Berthel Jespersen (fmd).


--------------------------------------------------------------------


Høringssvar vedr. kommuneplan 2009-2021


Indslev lokaludvalg fremsender hermed  høringssvar:


Generelt.

Kommuneplanens side 18 3.afsnit:


….men nye boliger vil i meget begrænset omfang kunne etableres ved huludfyldning og i de afgrænsede landsbyer.


byttes ud med:


Plan for trekantområdet, side 41 2. og 3. afsnit:


I mindre landsbyer ( i landzone ) skal nye boliger som udgangspunkt ske efter huludfyldningsprincippet eller på en måde, som understøtter landsbyens struktur.


Der skal være mange bomuligheder til rådighed for at sikre et bredt udbud. Det kan være byggeri


i naturskønne omgivelser, som indpasser sig i landskabet, f.eks. ved at naturen går helt ind til husmuren…...


Specifikt for Indslev sogn:


Som fremført i høringssvar af 2.december 2007 har vi påpeget at vi betragter landsbybebyggelsen


I Indslev sogn som en ”Landsbyklynge”, bestående af Indslev, Vejrup, Indslev Tårup, Bubbel og Gremmeløkke.


L.o6.60. Bosætningsmuligheder bør omfatte hele ovennævnte landsbyklynge.


------------------------------------------------------------------


Indslev Lokaludvalg foreslår et samarbejde med kommunen om et ”link” mellem kommunens salgsapparat vedr. byggegrunde, og den enkelte salgsintereserede lodsejer.


Indslev, den 19. maj 2009


Indslev Lokaludvalg


Hans Berthel Jespersen


formand