ÅRSRAPPORTER

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Årsrapporter

               Årsmøde-rapport fra Indslev Lokaludvalg , 31.marts 2017

Et lokaludvalg er ikke en driftsbestyrelse, der har ansvar for daglig drift af f.eks. et forsamlingshus eller en sportsforening eller ældreklub.

Et lokaludvalg , i hvert fald i denne kommune, er et bindeled mellem et lokalsamfund og byrådet. Er tillagt nogle beføjelser vedrørende lokalplan-høring o.l. Fungerer som et talerør begge veje.

Et lokaludvalg får et årligt kommunalt tilskud på kr. 3000,- uden regnskabspligt.

---------------------------------------------------------------------

Det helt dominerende projekt vi har været involveret i i det seneste år, er togbane-projektet. Hvilken linieføring skal vælges ?  nord eller syd for vestfynske motorvej, parallelt med og helt tæt på motorvejen, der samtidig skal have plads til en kørebane mere på hver side. Skal gasledningen flyttes?

Indslev sogn er det lokalsamfund, der er allermest sårbart og berøres relativt allermest af projektet, lige meget hvilken linieføring der vælges.

Derfor er det også paradoksalt, at Middelfart kommune, som vi jo skulle tro ville være den store beskyttende og skærmende storkommune overfor os som det lille lokalsamfund, fuldstændig og komplet ignorerer at vi overhovedet eksisterer som en del af det kommunale fællesskab. Ikke engang et trøstens ord kunne det blive til i kommunens høringssvar.

Hele procesforløbet, lige fra det store borgermøde i Ejby forud for aflevering af høringssvar, til efterfølgende politisk debat har givet et indblik i, hvordan politik bliver til i Middelfart kommune - det absolut ikke noget kønt syn, ind imellem tror man ikke sine egne ører eller øjne.

Vejdirektoratet, som har udarbejdet vvm-redegørelsen, har indstillet til ministeren, at der vælges den sydlige linieføring, den samme som vi i lokaludvalget har anbefalet.

Vejdirektoratet lægger vægt på hensyn, bl.a. til Indslev Kirke og til prisen for projektet.

I løbet af forsommeren regner folketingets transportudvalg med at træffe afgørelse. Det må være vores opgave at bidrage til. at folketingets transportudvalg får et oplyst grundlag at træffe beslutning på.

---------------------------------------------------------------------

Indenfor trafik i øvrigt:

Buskøreplan er i høring i øjeblikket – vi har lagt den ud på hjemmesiden, sidste frist 4.april.

Fyns Politi tilbyder de enkelte kommuner et antal timer til færdselsindsats og automatisk trafikkontrol.

Kommunen beder lokaludvalgene melde tilbage med forslag til indsats ved steder med udfordringer inden 18. april.

Staten har etableret muligheder i bredbåndspuljen. I forhold til etableringen af fibernettet for efterhånden mange år siden har vi et hængeparti med et antal ejendomme der ikke kom med i første omgang.

---------------------------------------------------------------------

Gennem teknisk forvaltning er vi blevet kontaktet om at være med på nogle energi-event.

Hvilke muligheder foreligger der for eksisterende ejendomme for at få opdateret varmeforsyningen til energirigtige forhold.

Et samarbejde mellem energirådgiver fra ”huset” ( tidl. Byggecentrum) teknisk forvaltning og Indslev Lokaludvalg kan starte op når ny energirådgiver tiltræder efter 1. april.

---------------------------------------------------------------------

Gennem nogen tid er der blevet arbejdet på et vindmølleprojekt – det foregår i regi af en energigruppe, nedsat på et borgermøde for år tilbage.

Projektet ligger i øjeblikket i dvale, da det afventer et nyt energiforlig i folketinget, der skal definere vilkårene for landmøller efter februar 2018. Der skal også skabes enighed mellem projektets aktører.

Det er sådan, at de eksisterende 5 møller skal pilles ned for at rejse de nye 3 møller i Kærbyholm-området.

Husstande indenfor 4.5 km får ret til at købe 20 % af projektet ligesom lokalsamfundet får tilført kr.150.000 /år i de første syv til fællesformål i Indslev Sogn.

Jeg havde i november besøg af en japansk delegation på 19 personer, der besøgte DK for at studere den danske andelsbevælgelse, herunder lokal forankring af bl. den danske grønne omstilling. De var selv 63000 personer med fællesskab omkring fødevarer og energi.

Det er rigtig mange spændende konsekvenser af et sådant projekt for et lokalsamfund.

---------------------------------------------------------------------

Forsamlingshusprojekter:

IT-iværksætter-stedet.

Renovering af træværk.

---------------------------------------------------------------------

Dialogmøde med byråd, forvaltning og øvrige lokaludvalg i kommunen 8. maj 2017

Vores forslag til dagsorden-tema:

I 10-året for strukturreformen forslås en evaluering af storkommune-konstruktionen.

---------------------------------------------------------------------

I 10 år har jeg været formand for Indslev Lokaludvalg – jeg er ikke på valg i år, men derfor behøver jeg ikke fortsætte som formand. Ved den efterfølgende konstituering har jeg forslået at vi tager emnet op.

Indslev Lokaludvalg, 31. marts 2017

Hans Berthel Jespersen

Formand.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Årsmøderapport aflagt ved Indslev Lokaludvalgs årsmøde den 18.marts 2016.


Årsmøderapporten vil komme ind på en række temaer, som er relevant for vores lokalsamfund, Indslev Sogn.

Det drejer sig om sygehusdebatten, togbanen, vindmøller, biogas, parkgolf, cykelstier og bosætning.

------------------------------------------------------------------

Sygehusdebatten

Centraliseringsspøgelset viste sig lige pludseligt inde midt i Middelfart By, med forslaget om at nedlægge Middelfart Sygehus. Normalt er det, at vi oplever det kommer fra Middelfart og ud i oplandet.

Som jeg læser situationen, så tror jeg ikke at Middelfart Sygehus nedlægges, da der er meget lidt at spare ved det. Udrykningslægerne koster her i området 1.6 mill. for kun en del af døgnet, og heller ikke ved ferier, sølvbryllup o.l., så den ordning udskiftes nok med paramedicinere i ambulancerne.

---------------------------------------------------------------

Togbane

Togbane-projektet overlevede jo både folketingsvalg og regeringsskiftet, selvom meldinger i valgkampen kunne tydes anderledes.

Ikke overraskende er der sket en lille forsinkelse af projektet, idet vejdirektoratets indstilling til ministeriet først ventes klar efter sommerferien i stedet for før ferien. Linjeføring nord eller syd for motorvejen har begge fordele og ulemper. Hvis de lokale Indslev-forhold bliver udslagsgivende tror jeg, at det bliver den sydlige linjeføring, der er mest sandsynlig.

---------------------------------------------------------------------

Vindmøller

Folketingets energiforlig fra 2012 er grundlaget for den grønne omstilling indtil 2020. hvor mange havvindmøller, hvor mange landvindmøller, hvor mange gamle landvindmøller skal nedtages, hvor meget biogas og solceller osv.

Middelfart Byråd har udpeget Kærbyholm-området til vindmølleplacering.

Det er baggrunden for, at lokalsamfundets energi-gruppe, der blev nedsat i forbindelse med borgermødet om udviklingsplan for Indslev Sogn, siden da har arbejdet med projekt ”Vindmøller i Kærbyholm”. Det har været en lang proces, med snubletråde undervejs, men sandsynligvis er vi klar lige efter påske, til at aflevere det til kommunen. Herefter vil der være et forløb med vvm-undersøgelse, borgermøde, høringsfase osv.

Jeg glæder mig rigtig meget til, sandsynligvis lige efter påske at kunne udarbejde et fakta-blad, der for tæller hvad projektet medfører for lokalsamfundet.

Jeg er selvfølgelig meget indstillet på, at drøfte dette fakta-blad med alle og enhver, der har lyst til at få alle detaljer med, for at danne sig en holdning.

Jeg vil sådan håbe, at det vil lykkes os som lokalsamfund, at gennemføre en sund og respektfuld snak om emnet.

------------------------------------------------------------------

Biogas

På biogas-området er situationen den, at kommunen har udpeget et område ved Nr. Aaby til at placere et biogas-anlæg.

Udpegningen af Nr.Aby- placeringen udelukker dog ikke andre placeringer, hvis det ikke lykkes der.

-----------------------------------------------------------------

Parkgolf

Park-golf projektet ligger stille pga. pengemangel. Senest har LAG MANK afslået at bevilge. Der er rift om pulje-midler.

På trods af navnet, er PARK-GOLF ikke en elite-sport. Os der har prøvet spillet, kan vist være enige om, at der er et potentiale i spillet , ikke mindst i forhold til ældregenerationen. Det kunne give mere liv på sportspladsen.

-------------------------------------------------------------------

Cykelstier

Kommunens cykel-sti program omfatter ikke Bubbelvej, selvom om strækningen scorer højt på forvaltningens værdi-barometer, bl.a. på grundlag af de over 2000 biler i døgnet. Hele strækningen fra Brenderup til Ejby skal afvente motorvejsudvidelsen – stækningen fra rundkørslen til Brenderup koster 10.mill.

---------------------------------------------------------------------

Bosætning

De seneste tilflyttere til vores lokalsamfund har været børnefamilier. Den eftertragtede familietype, som alle lokalsamfund ønsker sig. De der forsker i flyttemønstre siger at der nu begynder at ske en udflytning, især af børnefamilier, fra de store byers høje boligpriser bl.a., og ud til mere plads og grøn natur.

Vi har i mange år efterhånden ventet på at boligmarkedet skulle tø op.

Som supplement til den eksisterende boligmasse har vi 2 udstykninger med nye grunde. På Æblegyden er der byggeklare grunde. På Bues Gyde er udstykninger med i kommuneplanen. Der skal blot udarbejdes lokalplan, så er disse grunde også klar.

Der vil uden tvivl kunne skabes en spændende udvikling i de kommende år med nye tilflyttere. Vores beliggenhed i forhold til infrastruktur er helt fremragende – indkøbs- og service indenfor 3-4 km og ikke mindst fremragende skoletilbud, som er et virkeligt stærkt argument.

---------------------------------------------------------------------


Indslev Lokaludvalg, marts 2016

Hans Berthel Jespersen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøderapport fra Indslev Lokaludvalg, aflagt ved årsmøde 20.marts 2015.


I april 2014 leverede lokaludvalgene hver sin udviklingsplan. For Indslev sogn`s vedkommende var det den 3. udviklingsplan, så det var en videreudvikling af de tidligere planer, udarbejdet i samarbejde med en LAG-konsulent der var tilknyttet. Denne gang blev planen også suppleret med et historisk strejf af sognets fortid, forfattet af Niels Carl Andersen.

-------------------------------------------------------------------------

Den energi-gruppe, der blev nedsat ved et borgermøde i 2013 har arbejdet med et vindmølleprojekt.

I 2012 vedtog et næsten enigt folketing en energiplan, bl.a. om havvind, biogas, solceller men også landbaserede vindmøller. Middelfart Kommune har vedtaget en vindmølleplan med en placering ved Kærbyholm.

Det er baggrunden for, at vi nu i næsten 2 år, med Energifyn som partner, har arbejdet med et projekt, ja jeg vil gerne kalde det et banebrydende projekt, idet det indbefatter som noget nyt, ikke blot at opstille nye vindmøller, men også, som indbygget forudsætning, at nedtagning af  de eksisterende møller indgår i projektet, således at mange interesser skal varetages samtidigt. Både nuværende lodsejere, nye lodsejere, alle lokalsamfundets husstande (indenfor 4.5 km), samt Indslev Vindfond`s almennyttige formål, samt vores andelsejede energiselskab. Alle skal kunne se deres interesser varetaget.

Det kræver naturligvis forståelse for projektets perspektiver.

De kommende uger skal vise om forståelsen er tilstede, om det bliver et ja eller nej.

Det ville være ret absurd, at på samme tid hvor ” den grønne dagsorden” fejrer triumfer i Danmark, hvor Apple investerer i Viborg, hvor sydamerikansk kapital investerer i Biogas (1 milliard) ved Tønder, og hvor det hollandske statsbesøg i disse dage gennemføres under temaet ”vedvarende Energi”, at vi så i Indslev sogn skulle gå i” Bagstræb”, og ikke være med helt fremme, når nu vi har chancen.


Biogas.

Kommunen har peget på et antal placeringsmuligheder, bl. a. ved Kærbyholm men også ved motorvejstilslutning 56, altså på arealet der støder op til pendlerpladsen nord for motorvejen, hvor ”Strandmøllen” ligger på sydsiden.


Det er vigtigt for et biogasanlæg at have et stort modtageområde ( en radius på 15-20 km) hvor råvarene er gylle og dybstrøelse samt andet organisk affald.

Umiddelbart kunne det tyde på at placeringen kunne være interessant, bl.a. fordi afsætningen af biogas kan afleveres i den gasledning, der løber langs motorvejen.

Der skabes arbejdspladser, ved den daglige drift, men også ved at områdets fødevareproducenter kan få løst miljøproblemer mere hensigtsmæssigt og billigere.

Det vil gøre vort lokalsamfund til et stærkere landdistrikt.


Togfond.

En hurtig afklaring af Togfondens linieføring vil kunne sætte skub i biogasplaceringen.

Kommunens uheldige udformning af høringsbrev gav jo en mindre chokbølge gennem Indslev , idet kommunen plæderede for en linieføring nord for motorvejen, altså mellem motorvejen og Indslev Kirke.

Efter det møde, der blev afholdt her i huset med Vejdirektoratets projektansvarlige, så står det klart for mig, at de mere præcice linieføringsforslag , der bliver fremlagt inden længe, vil vise, at den sydlige linieføring vil gå igennem den vejkorridor, der løber syd for Strandmøllen, kommer ud nord for postbygningen, hvorefter banelægemet  holder sig helt tæt op mod motorvejen og dermed ikke rører ved ejendommene i Indslev syd for motorvejen.

D.v.s at alle arbejdspladser forbliver intakte, alle ejendomme forbliver intakte, - og kirkefreden kan sænke sig over Indslev Kirke.

Der hvor vi så skal holde på i forhold til gennemførelsen at tog- og motorvejsprojekt er at få den mest moderne støjbekæmpelse igennem Indslev, både med støjreducerende asfalt og effektive støjskærme – det skulle næsten være muligt at reducere generne i forhold til nuværende støjniveau fra motorvejen.


Cykelstier.

Kommunen har et fireårigt investeringsprogram til stier og cykelstier.

Vi har sammen med Brenderup Lokaludvalg budt ind med ønske om cykelsti på Bubbelvej, mellem Brenderup og Ejby, i første omgang dog til rundkørselen før motorvejen, idet motorvejsudvidelsen til den tid vil anlægge stiforbindelser.

Cykelsti på Bubbelvej scorer højt på de kriterier der lægges vægt på, det er så også et af de dyre projekter. Det vil være rigtig godt for de små trafikanter på vej til skole, og også for de ældre, der har fået ny luft på el-cykler vil det være en gevinst.  Pendlere vil få glæde af cykelstier, ligesom det vil øge attraktionsværdien for Indslev sogn som bosætningsområde, til udstykninger på Bues Gyde og på Æblegyden.


Bosætning

Efter 7 års bundfrossent ejendomsmarked lysner det nu. Heldigvis har vi indtil nu ikke ofret krudt på at gøre opmærksom på mulighederne for at bosætte sig i et Landdistrikt, super centralt placeret i forhold til 400.000 arbejdspladser med nem adgang til motorvej og tog og opkoblet på it-motorvejen via fibernettet.

De muligheder opstår nu.


Vartegn ved indgangen til Indslev Sogn

I forbindelse med snak om opgaver til lokalhjælperne foreslog vi også en forskønnelse af rundkørslen ved St.Landevej. I stedet for den vildtvoksende flora af fandens mælkebøtte ville det pynte med beplantning af Løg 0g buske. Med et brostensforløb med fire ”ben” der samlede sig på toppen i et platau, hvor der blev placeret en stor granitsten, et vartegn ved indkørslen til Indslev Sogn.


Der er masser af andre udviklingsmuligheder der ligger lige for at tage op for at gøre vort lokalsamfund til et godt sted at leve og bo – bl.a. ved at være energilandsby med energirenoveringer i den bestående ejendomsmasse. Desuden vil der i de kommende år opstå muligheder i digitaliseringsbølgen  eller på anden  måde gøre landsbylivet attraktivt igen, så det ville være eftertragtelsesværdigt også for nye beboere.

 

Indslev Lokaludvalg

Hans Berthel Jespersen, formand

-------------------------------------------------------------------------

Årsrapport fra Indslev Lokaludvalg, aflagt ved årsmøde

28.marts 2014

Kommunen arbejder på at kunne tilbyde lokalsamfundene i kommunen en landsbypedelordning, til praktisk hjælp indenfor græsslåning, hækklipning, rensning af tagrender, maling af bygningsdele og andre forefaldene opgaver som lokaludvalgene kunne formulere. Der er selvfølgelig visse retningslinier der skal være i forhold til konkurrence overfor virksomheder. Flemming er med i arbejdsgruppen herfra,- et godt resultat ville være en stor håndsrækning til det frivillige arbejde, der tit og ofte lægges på tordenskjolds soldater.


-------------------------------------------------------------------------


I 2013 fik vi optaget den nye udstykning i Bues Gyde i kommuneplanen , 14 udsigtsgrunde med landskabspanorama, så nu afventer vi blot, at det igen bliver mere normale forhold for nybyggeri, men mon ikke det snart sker.


Kommunen ansætter en bosætningskonsulent, vistnok pr. 1. april , der f.eks. vil kontakte de medarbejdere, der pendler ind i kommunen og pege på de muligheder der er for at bosætte sig nærmere arbejdspladsen, og det kunne jo være f.eks. i Indslev Sogn. Flere undersøgelser har vist, at der er et potientiale blandt folk, der vil bosætte sig i landsbyer.


------------------------------------------------------------------------


26. april afholdes i LAG-regi et landdistriktsmøde, hvor byrådet skal præsenteres for de udviklingsplaner, som lokalsamfundene er blevet opfordret til at udarbejde. For vores vedkommende er det med udviklingsplaner ikke noget nyt, idet den kommende plan er den tredje i rækken.


Den sidste plan II  fra 2010 ligger på hjemmesiden, og det vil selvfølgelig være en videreførelse og opdatering af den plan vi i løbet af april, sammen med LAG-konsulenten skal udarbejde. Udviklingsplaner er jo en fortsat løbende proces, også efter 26. april.


-----------------------------------------------------------------------


Regeringens agenda for landets placering i den globale udvikling på vej mod 9 mia. mennesker i 2030 er et fokus på bæredygtig produktion af fødevarer og  energi. Flere jydske kommuner har også taget den dagsorden til sig, og det vil også ligge lige for, at vi i Indslev Sogn lægger os i det spor, da vi har de naturlige forudsætninger til stede. – Biogas , vindkraft, bio varme fra halm som nær/fjernvarme, solceller ,energieffektiviseringer i bygningsmassen ( isolering og smart styringsteknik) ligger indenfor det væld af muligheder, som ligger lige for vore fødder. Forhåbentlig er vi alle med på at række ud efter dem, ved at mange flere engagerer sig i det væld af projekter der kunne være relevante, enten i fællesskab eller som enkeltmandsprojekter.


-----------------------------------------------------------------------


Ting tager tid.

Det tager tid at udvikle, trægheden er en tro følgesvend. Skepsis mod nymodens teknologi er en barriere, usikkerhed om ens egen situation under ændrede økonomiske forudsætninger er også blandt de helt legale argumenter mod forandringer.


Ser vi tilbage på forløbet med digitalisering af Indslev sogn, så blev de første skridt taget i perioden 2007 – 2008, hvor vi løb Energifyn på dørene for at få dem gjort interesseret i at etablere fibernet i vores lokalsamfund.


Båring havde, som pilotprojekt for EnergiFyn fået gravet fiberen ned, og der var negativ omtale pga. dårlige bokse. Heldigvis var der den nødvendige opslutning til at Energifyn ville gå i gang i Indslev sogn, og vi endte på en meget høj tilslutningprocent. Rundt om på Fyn er det gået meget langsomt, ja det er faktisk først nu, at de fleste er med på, at it-motorvejen er en helt nødvendig del af infrastrukturen , ikke mindst i landdistrikterne.


Vi fik jo med det samme efter etablering god og stabil it-dækning, også, er det mit Indtryk, til de priser der var stillet i udsigt.


Nu, er det så, at vi for alvor skal til at høste frugterne, af investeringen.


Lynhurtigt fibernet kan vi bruge til at berige tilværelsen ved at leve og bo i vort lokalsamfund , ved at kunne arbejde hjemmefra, ved at etablere arbejdspladser (et bord + en stol + en fiber – så har du en arbejdsplads ) ved kontakt med myndigheder, med sundhedsvæsenet, med e-handel (køb af dagligvarer) med uddannelsessystemet (fjernundervisning) og flere andre ting, som der slet ikke er tænkt på endnu.


Det vil alt sammen skabe merværdi for lokalsamfundet, for os der bor her, for nye der flytter til, for udvikling af et spændende og aktivt bosætningsområde i landets bedst placerede landdistrikt.


Hans Berthel Jespersen


-----------------------------------------------------------------------


Manus.til Indslev vindmøllelaugs generalforsamling 25.marts 2014


Indslev sogn er et vindmøllesogn --- de sidste 2 årtier har vi boet og levet iblandt vindmøller- og det er jo gået meget godt – i hvert fald har vi et erfaringsgrundlag at snakke ud fra – og det er ikke så værst. 


Grøn co2 neutral – bæredygtig energi –i den grønne vækstkommune


Produceret meget mere end til eget forbrug


6 gl møller producerer mindre end en af de nye møller i Kærbyholm


Udtryk for den teknologiske udvikling. Til nye moderne, mere effektive møller, men også større møller i landsskabet.


Om vi skal have det i Kærbyholm er ikke noget frisk og frejdigt påhit, som jeg lige har fundet på. – Den ”skurke”rolle er jeg ikke parat til at påtage mig.


For sandheden er jo den, at alle vi, der har stemt ved sidste folketingsvalg, har medansvar for,at vore repræsentanter i folketinget (lige på nær Saxo bank) alle sammen har vedtaget et energiforlig i 2012, der siger at der skal etableres 600-800 landmøller og udfases 1300 udtjente mindre møller inden 2020.


Desuden har vi som vælgere ansvaret for at have valgt et byråd, der har vedtaget en vindmølleplan for denne kommune, der udpeger Kærbyholm som kommunens vindmølleområde,  en plan der er uanvendelig i praksis. Byrådet siges at være parat til at ændre planen, hvis lokalsamfundet ønsker det. Så aben er placeret på vore skuldre.


Det er der vi står.


Vindmølle-verdenen er et forunderligt univers at dykke ned i, fyldt med floskler, myter og fordomme. Spøjse hjemmesider fra folk der gerne vil puste til ilden – så i den verden er det tilrådeligt at tænke sig godt om, når man vælger ståsted.


Den bedste måde at komme myter og fordomme til livs er nok ved at aktivere egne øjne og ører og selv danne sig et indtryk i forhold til fup eller fakta.—Derfor havde vi i januar en besigtigelsestur ud til vindmølleparker i Hvide sande og Troldhede ved Videbæk.


Vi der deltog kunne selv se og høre og efterfølgende spørge ind til, de temaer omkring vindmøller, der er besværlige at håndtere , sådan set udefra.


Det kunne selvfølgelig have været godt, om flere skeptikere, ja og også bare enkelte af vore lokalpolitikere, ville have deltaget. Men det er så vilkårene.


For mit eget vedkommende synes jeg at have indhentet nogle svar på alle de bekymringer, der er omkring vindmøller. – Det gælder støj (høj- og lavfrekvent) lysglimt, skyggekast, vildtpåvirkning,  huspriser og påvirkning af landskabet.


Som jeg startede med, så har vi jo i Indslev sogn den solide forudsætning for debatten om vindmøller, at vi har i 2 årtier boet og levet dagligdagen iblandt vindmøller. I hele sognets udstrækning fra vest til øst bor vi nabo til motorvejen, som er støjkilde nr. 1, hvilket understøttes af de nye togspor der etableres.


De nye møller skal respektere det nyeste støjregulativ (2012), der som det første i verden også omfatter lavfrekvent støj.


Forbedringen af vindmøller har de sidste 15-20 år betydet mindre gener til omgivelserne på alle punkter. Den største gene ,synes jeg, er skyggekast, men det problem er der så fundet en teknisk løsning på, som vi også fik vist i Troldhede.


Støjregulativet betyder for nye møller i Kærbyholm, at de eksisterende møller skal tænkes ind i projektet, og dermed udfases i takt med igangsætningen af de nye.


Mange hvis`ere skal ændres til ja`ere, hvis operationen skal lykkes. Der skal findes en model for genanvendelse af den kapitalbinding der er i de gamle møller og over i de nye.


Alle skal kunne se deres interesser varetaget i det samlede projekt.


Når vi er nået dertil vil der være investeringskapital til rådighed i underkanten af 100 mill., som i vid udstrækning vil komme lokalsamfundet til gode, idet beboere indenfor 4.5 km afstand få ret til at købe andele ligesom lokalsamfundet i en fondsmodel kan få midler kanaliseret til fællesformål i lokalsamfundet.


Det er ikke hver dag, at et lokalsamfund i udkantsdanmark får mulighed for at tiltrække investeringer af den kaliber, så alene den grund synes jeg der er al mulig grund til at gennemarbejde mulighederne i projekt ” Vindmøller i Kærbyholm.”


Hans Berthel Jespersen


----------------------------------------------------------------------------


Årsrapport fra Indslev Lokaludvalg, aflagt ved årsmøde 22.marts.2013.


Efter at vi i 2011 og 2012 i forbindelse med oprettelse af forsamlingshusforeningen fik opdelt strukturen, er Lokaludvalgets rolle nu at være bindeled mellem sogn og byråd, være evt. høringspart, samt være talerør og initiativtager udadtil.


Lokaludvalget har nu den rolle som Byrådet har tildelt lokaludvalgene i kommunen, halvoffentlige organer, som tildeles kr. 3000,. til administration uden regnskabspligt, og derfor har vi, som vi vedtog sidste år, ingen regnskabsaflæggelse i lokaludvalget.


----------------------------------------------------------------------


Hjertestarter.


Vi er så heldige, at en af vore virksomheder investerede i en hjertestarter, og vi har nu søgt Trygfonden om penge til førstehjælpskurser.


Foredrag.


Sammen med LOF Vestfyn har vi i denne sæson gennemført foreløbig 3 foredrag. Fra sidste år har vi fordoblet deltagerantal- fra 15-20 til 30-40. Vi har haft besøg af Troels Mylenberg, af Carsten Hansen og af Tine Lindhardt. Det sidste foredrag i denne sæson skulle være med Conny Hedegaard, men vores kontaktperson er endnu ikke lykkes med at placere et arrangement ind i hendes kalender.


Kultur.


Kulturregion Fyns musikkaravane gjorde holdt hos os på deres vej rundt til i alt 5 fynske forsamlingshuse indenfor samme uge. Det var unge musiktalenter fra de fynsk musikskoler på vej til måske voksne musik-karrierer. Ledet af 2 stærkt engagerede dirigenter, delt op med hver sit 20 mands band, og sluttede af med 40 mands orkester overfor de 50 tilhørere – det blev en oplevelse ud over det almindelige i Indslev-TårupForsamlingshus.


En kultur-vinkel på det er, at når vi får mulighed for kultursamkvem ud af kommunen, så er det rart at blive bekræftet i, at vi her i kommunens østlige provins ret naturligt hører til den fynske kulturkreds.


PARK GOLF


Længere mod øst, i østens favre riger, har vi hentet inspirationen til en sportsaktivitet, som kan blive rigtig populær også i Danmark. Når PARK GOLF er blevet så populær i Japan og Asien, er startet op i Canada og Brasilien, hvorfor skulle det så ikke også gælde på vore breddegrader.


Der er selvfølgelig en chance i og risiko ved at ville indvie den første PARK GOLF bane i Europa på sportspladsen ved et vestfynsk forsamlingshus.


Risikoen er kalkuleret, idet vi jo starter med at skaffe pengene, hvilket kan være besværligt nok.


Det er på med ”hatten –i-hånden” attityden overfor diverse fonde og puljer og de seks pengeinstitutter i kommunen.


Chancen er selvfølgelig at være blandt de første og dermed etablere en aktivitet der kommer forsamlingshuset og dermed lokalsamfundet til gavn.


Vi præsenterede PARK GOLF projektet overfor turistforeningens besøgsture rundt i kommunen med personale fra de seks overnatningshoteller i Middelfart. Der er måske et turistperspektiv i det.


Silicon Hill


Silicon Hill projektet fremførte vi jo sidste år i et høringssvar til kommuneplanlægningen. Byrådet tog vore argumenter til sig og står nu bag os i ønsket om, at de 14 byggegrunde i Bues Gyde bliver implementeret i kommuneplanen. I processen er den første høringsrunde overstået, og resten af 2013 bliver brugt til at fuldende processen, forhåbentligt uden  nogen benspænd.


Ideen om at udvikle Silicon Hill som en ”IT-Iværksætter enklave” har fået tilført ny energi med nyheden om, at en Assens-virksomhed, med 190 vidensbaserede arbejdspladser, flytter til Fiberline-området. Nu ligger Indslev sogn rent geografisk som bosætningsmulighed i et fantastisk spændende krydsfeldt imellem fiberline-området og Campus-Odense, som målgruppe for Silicon Hill.


Udviklingsplan


I de kommende måneder skal vi, i lighed med kommunens øvrige lokalsamfund i landdistrikterne, udarbejde udviklingsplaner.


Det er jo ikke noget nyt for os, idet bliver til udviklingsplan III for vores vedkommende.


Det vil ske i april-maj måned, hvor der indbydes til borgermøde, hvor vi skal endevende alle de muligheder vores lokalsamfund indeholder, og hvad vi vil satse på.


Klima- og energi bliver ganske givet et emne med stof til flere arbejdsgrupper, idet vi i kraft af den kommunale planlægning , energi-strategiplan og vindmølleplan måske sidder med meget spændende odds på hånden, både for den enkelte beboer og for sognet i sin helhed.


Jeg håber, vi får en udviklingsplan, som vi alle vil stå sammen om at realisere Det er vigtigt, at vi får skabt et lokalsamfund, som er godt at leve i,så  andre kunne have lyst til at bo her,  - det vil også holde hånden under huspriserne, så der kan handles og belånes normalt, når nogen ønsker det.Vi er nødt til alle sammen at arbejde med på det projekt, så vi får udvikling i stedet for afvikling.


22. marts 2013

Indslev Lokaludvalg

Hans Berthel Jespersen

formand


--------------------------------------------------------------------------


Årsrapport ved Indslev Lokaludvalgs årsmøde 29. marts 2012.


Året 2011 har været et travlt år for Lokaludvalget. Årsagen var, at middelfart kommune ved budgetvedtagelsen i efteråret 2010 havde besluttet, at kommunens udgifter til forsamlingshuse skulle halveres, og i øvrigt at kommunen ikke mere ville være ejer af 6 forsamlingshuse. Det ene skulle imidlertid af forskellige årsager forblive i kommunens regi, medens et andet blev lukket da ingen ville overtage det. De resterende fire er nu overtaget af beboerne, i Brenderup, Balslev, Husby-Tanderup og også vores i Indslev-Tårup.  Det eneste forsamlingshus, der forblev fuldstændigt uberørt af trængselstiderne er Østergades Forsamlingshus inde i købstaden, hvor huset  fortsat stilles gratis tilrådighed for foreningerne. -  Vi andre må så øve os på at forstå den højere retfærdighed i det.


Men opgaven med at overtage huset her førte os gennem et forhandlingsforløb, hvor det samlede lokaludvalg mødtes med kommunaldirektør og stabschef, første møde her i huset, andet møde på rådhuset og det tredje og sidste møde mellem stabschef og lokaludvalgsformand en sen fredag eftermiddag i juni på rådhuset, hvor købsaftaleteksten blev aftalt.


Meningen var så, at vi skulle arrangere et beboermøde sidst i juni og derefter en stiftende generalforsamling i august forudsat der var en positiv stemning for at gå videre. Det var der, og det var den helt afgørende nødvendige forudsætning for at projektet kunne gennemføres. Det var også et fornemt skulderklap for os der førte an – uden det ville det som vi har gang i med vores lokalsamfund ikke give mening.


Efter stiftende generalforsamling skulle købet vedtages af byrådet  først i september, så overtagelsesdagen kunne blive den 1. oktober 2012. 


Når jeg gør en del ud af forløbet, så er det fordi det ikke er ret tit , at et forsamlingshus skifter ejer.


Huset her er opført i 1924 som et privat beboerprojekt. Ca. halvvejs i perioden indtil nu skiftede det til kommunalt ejerskab , og nu i 2012 så igen fra kommune til eje af sognets beboere.


   ------------------------------------------------------------------------------


Med Lokaludvalget vel ude af driftsansvaret for forsamlingshuset, kan vi rationalisere lidt i bureaukratiet, og derfor har vi bebudet vedtægtsændringer, da vi ikke er forpligtet til at aflægge regnskab for det tilskud på kr.3000 vi får at administrere for fremover.


Lokaludvalg kan fremover varetage den rolle som er et lokaludvalgs, nemlig at være bindeled mellem byråd og sogn, varetage opgave som høringspart, samt være talerør og initiativtager udadtil.


Her og nu skal vi færdiggøre ”Familietræf Indslev” –projektet.Vi har givet os selv en deadline, idet


Indvielsen finder sted den 12. maj.


Med påsken vel overstået, så får vi nogle travle frivillige-dage i april-maj med at færdiggøre faciliteterne, så der vil være opgaver til alle og enhver, der vil være med og give en hånd med i den gode fællesskabsånd. Første gang første lørdag efter påske kl.9 er morgenkaffen klar.


Vi har netop vedtaget at udleje-priserne bliver : Lørdag kr.1500, søndag kr 1000. Mandag –fredag efter behag, dvs. sognets beboere skal have mulighed for at færdes der gratis – kun hvis det bliver til et omfang, hvor man selv synes det burde udløse et bidrag ( man er jo selv medejer) sendes et beløb via netbank.


Vi har i løbet af vinteren afholdt 4 foredrag, Indslev Lokaludvalg i samarbejde med LOF Vestfyn med kendte forfattere og samfundsdebattører. Kæmpe succes hvad angår det kvalitetsmæsige indhold, kæmpe fiasko m.h.s. antal deltagere. Vi, hverken LOF eller os har tabt modet, det tager tid at skabe tradition, siger man.


Fra det inspirationskatalog vi fik udviklet sidste sommer ligger der mange temaer og venter på at blive udviklet, bl.a. Indslev Marked pinselørdag, storskærmsudstyr venter på at blive brugt, hjertestarter bliver opsat nær forsamlingshuset m/ instruktionsaften med Falck, ligesom LAG-projekter kommer på dagsordenen – men herom mere under forsamlingshusets generalforsamling.


Kommunens planlægning for udvikling af dens landdistrikter er på programmet. Vi har for nylig afgivet høringssvar, se hjemmeside, hvor vi siger vi gerne vil lave en ny udviklingsplan for Indslev Sogn, og dernæst, at vi ønsker at få planlagt for 14 byggegrunde på Bues Gyde (se hjemmeside).


Det er for så vidt en opfølgning af de aktiviteter, der er sat i gang med forsamlingshuset som base for et aktivt sognefællesskab. For at det er bæredygtigt på længere sigt, så skal der hentes et vitamintilskud ude fra for at skabe udvikling i vort lokalsamfund. Alternativet er som bekendt afvikling.


Indslev Lokaludvalg

Hans Berthel jespersen

Formand